Коломицева О.В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. [Текст] / [Електронний ресурс] / О. В. Коломицева, І. В. Ганжала, Л. С. Васильченко ; за ред. проф. О. В. Коломицевої ; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2018. - 172 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та значення маркетингу в сучасному економіч­ному розвитку підприємства. Запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики. Розглянуто значення ціни, як складової комплексу маркетингу, а також оцінювання та управління якістю продукції. Приділено увагу методам оцінювання та механіз­му ринкової конкуренції Запропоновано практичні завдання і тести щодо набуття практичних нави­чок маркетингової діяльності та прийняття управлінських рішень.

Для викладачів та студентів спеціальності «Маркетинг».

Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації: монографія / [за заг. ред, О. Ю. Березіної, Ю. Б. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. - 524 с.

У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї глобального партнерства та сталого розвитку суспільства, наукові підходи до забезпечення сталого розвитку на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях через інститут глобального партнерства, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку.

Коломицева О.В., Наденко І.С., Коломицев А.О. Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону: монографія / О.В. Коломицева, І.С. Наденко, А.О. Коломицев — Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. — 266 с.

У монографії досліджено проблеми формування маркетингового потенціалу регіонів, визначено методичні підходи до оцінювання маркетингового потенціалу охарактеризовано особливості сучасного етапу розвитку регіонального маркетингу здійснено аналіз і оцінку маркетингового потенціалу регіонів і виявлено тенденції їхнього розвитку, розроблено сценарії соціально-економічного розвитку регіону на основі формування маркетингового потенціалу; сформовано інструментарій тактичних маркетингових рішень з урахуванням можливостей і обмежень його використання.

Монографія може бути корисною для наукових працівників, фахівців з регіонального маркетингу, управління регіональним розвитком, викладачів аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Коломицева О. В., Пепчук С. М. Концепція позиціонування регіону в умовах глобальної конкуренції: монографія / О. В. Коломицева, С. М. Пепчук. – Черкаси: ЧДТУ, 2016.-321 с.

У монографії досліджено і систематизовано наукові підходи щодо визначення сутності й змісту понять “регіональний маркетинг”, “позиціонування регіону”, виявлено найбільш важливі принципи, фактори та визначено інформаційні шари позиціонування регіону, обґрунтовано специфіку регіону як особливого товару та визначено його основні параметри, розроблено процедуру формування стратегії позиціонування регіону, здійснено стратегічний маркетинговий аналіз регіону й оцінено його репутацію, конкурентну позицію та можливий варіант стратегії позиціонування регіону, здійснено структуризацію образу регіону та запропоновано альтернативні варіанти інтегрованого образу регіону, розроблено рекомендації щодо механізму реалізації обраної стратегії позиціонування регіону, запропоновано використання технології активного позиціонування і просування регіону.

Монографія може бути корисною для наукових працівників, фахівців з регіонального маркетингу, управління регіональним розвитком, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Еколого-економічний розвиток регіону: проблеми та перспективи: монографія /В.О. Шпильова, О.В. Коломицева, С.І. Головченко, Л.С. Васильченко — Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. — 214 с.

У монографії досліджено проблеми та сучасні тенденції еколого-економічного розвитку регіонів України, удосконалено методичний підхід до управління еколого-економічним розвитком регіону, що передбачає побудову моделі його результуючих характеристик за екстенсивним та інтенсивним сценаріями, також подано механізм управління еколого-економічним розвитком регіону.

Монографія може бути рекомендована науковцям, працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантам і слухачам магістерських програм.

Маркетинг: теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Коломицева, А. О. Боковня, Т. І. Бурцева та ін.; за ред. проф. О. В. Коломицевої. - Черкаси : Вертикаль, видавець С, Г. Кандич, 2016. -355 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності. Розглянуто значення глобалізаційних та інформаційних чинників і їх вплив на процеси формування й розвитку комплексу маркетингу. Подано основні принципи і методи маркетингу, сформульовані на основі праць вітчизняних, зарубіжних авторів і світового до­свіду. Запропоновано ситуаційні вправи, тести і завдання щодо набуття практичних навичок маркетингової діяльності та прийняття управлінських рішень.

Для студентів спеціальності «Маркетинг». Посібник розрахований, в першу чергу, на активних, зацікавлених людей, які приймають реалії ринкового середовища і прагнуть знай­ти в ньому своє гідне місце, і може бути корисним для студентів економічних спеціальнос­тей, аспірантів, викладачів, працівників у різних сферах бізнесу, слухачів бізнес-шкіл і курсів підвищення кваліфікації, а також для тих, кого цікавлять питання маркетингу.

Коломицева О. В., Горяна І.В., Васильченко Л.С. Управління сталим регіональним розвитком в умовах глобальних протиріч: монографія / О. В. Коломицева, І. В. Горяна, Л. С. Васильчено — Черкаси : ЧДТУ, 2015. — 242 с.

В монографії розглядаються методичні підходи до комплексної оцінки сталого розвитку регіональних систем. Проаналізовано масштаби, динаміка, а також результати сталого розвитку регіонів України. Запропоновано напрями інституційних змін у процесі сталого зростання регіональних соціально-економічних систем. Сформовано алгоритм управління сталим розвитком й розроблено дорожню карту сталого розвитку регіону. Удосконалено організаційно-економічний механізм регулювання сталого розвитку регіону на основі державно-приватного партнерства. Обґрунтовано прогноз сталого розвитку досліджуваного регіону з розрахунком інтегральних значень цього процесу за варіантами сценаріїв.

Реалізація запропонованих заходів формування та управління сталого розвитку в регіональних системах дозволить досягти стабільності поступального руху, збалансованого економічного зростання, поліпшення якості життя населення.

Стійкий розвиток ресурсного потенціалу регіональних комплексів : монографія / Коломицева О.В., Васюк Н.В., Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С.; за ред. д.т.н., проф. Ю.Г. Леги ; М-во освіти і науки України, Черкаси, держ. технол. ун-т, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». - Черкаси : Брама-Україна. - 2014. - 225 с.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади забезпечення стійкого розвитку ресурсного потенціалу регіональних комплексів. На прикладі машинобудів­них підприємств Черкаського регіону виявлено та систематизовано чинники, що впли­вають на стійкий розвиток підприємств. Розглянуті методологія, моделі та механізм оцінки ефективності стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогоспо­дарських підприємств. Акцентовано увагу на використанні інтегральної оцінки стійко­го розвитку підприємств машинобудівного комплексу. На особливу увагу заслуговують розроблена концептуальна модель модернізації підприємств машинобудівного ком­плексу. Запропоновані пріоритетні заходи щодо реалізації програми стійкого розвитку підприємств машинобудування.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для керівників та фахівців підприємств та органів державної влади.

Вартанова О.В. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні знаннями: формування та розвиток: монографія. Луганськ: вид – во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. 416 с.

У монографії визначено сутність, складові та ознаки компетенції підприємства, визначено їх види. Показано, що компетенція підприємства є результатом контекстуалізованого використання знань, що відбувається в процесі руху знань всередині підприємства та є результатом реалізації стратегії управління знаннями. Сформовано модель формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями. Запропоновано алгоритм формування компетенції підприємства на основі одержання і перетворення знань. Визначено зміст, напрями та послідовність формування стратегії управління знаннями, стратегічні напрями управління знаннями підприємства.
Імплементація компетенції в діяльність підприємства відбувається шляхом управління знаннями в інноваційних процесах. Визначено види інноваційних працівників підприємства та сформовано перелік їхніх базових компетенцій. Встановлено роль професійних співтовариств у обміні знаннями в інноваційних процесах, встановлено взаємний вплив професійних співтовариств та інноваційних процесів підприємства.

Коломицева О.В. Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і практика: [монографія] / О.В. Коломицева. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - 372 с.

У монографії досліджено теоретичні засади трансформації регіональних соціально-економічних систем; систематизовано наукові положення щодо сутності структурних зрушень в економіці регіону; здійснено оцінку структурно-динамічних змін у функціону­ванні господарських комплексів регіонів; проведено ранжування регіонів за рівнем інноваційного розвитку та визначено напрями реалізації міжрегіональної кластерної інноваційної політики; запропоновано концептуальні підходи щодо регулювання розвит­ку трансформованої соціально-економічної системи регіону в контексті економічного зростання.

Для наукових працівників, фахівців з управління регіональним розвитком, викла­дачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного фаху.

Коломицева О. В. Маркетингові комунікації підприємства: стратегічні вектори розвитку в епоху цифрової економіки : монографія / О. В. Коломицева, Л. С. Васильченко, С. М. Пепчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : видавець Гордієнко Є. І., 2022. – 455.

У монографії узагальнено теоретичну базу щодо забезпечення розвитку маркетингових комунікацій підприємства та систематизовано підходи до інтерпретації поняття «комунікація». Запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку маркетингового комунікаційного середовища. Розвинуто концептуальні положення ціннісної взаємодії суб’єктів маркетингового середовища щодо створення споживчої цінності продукту компанії. Обґрунтовано базові метрики веб-аналітики за етапами онлайн-взаємодії споживача з підприємством. Запропоновано методику комплексної діагностики ефективності використання маркетингових комунікацій підприємства. Узагальнено методи та інструментарій маркетингових комунікацій підприємства. Проведено розрахунок ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій відповідно до запропонованої методики. Розроблено механізм управління маркетинговими комунікаціями та запропоновано концептуальні підходи до формування і реалізації стратегії маркетингових комунікацій. Обґрунтовано необхідність активного впровадження екосистемного підходу у маркетингу. Доведено доцільність та обґрунтовано науково-практичні засади використання технології блокчейн.

Монографія може бути корисною для наукових працівників, фахівців з маркетингу, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.