12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України “Про вищу освіту” та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

Академічна мобільність здобувачів

     В ЧДТУ ведеться співробітництво з закордонними партнерами в рамках  Британської  Ради в Україні («British Council»). У 2017 році  здобувачі третього (освітньо-наукового рівня)  Сергієнко О.А. та Король І.В. взяли участь у тренінгу «Активні громадяни» («Active citizens») – програмі для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (сертифікати Сергієнка О.А та Король І.В.).

    У 2018 р. здобувачі третього (освітньо-наукового рівня) Суботіна Ю.О. та Сергієнко О.А. брали  участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики», м.  Сучава (Румунія).

   У 2020 – 2021 н.р. здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг”  першого року навчання Цибко Н.О. та Ахтоян А.Н., реалізуючи право на академічну мобільність та індивідуальну освітню траєкторію, обрали вибірковий освітній компонент “Фінансовий маркетинг”, що викладається у Чернівецькому національному університету імені Ю.Федьковича.

Академічна мобільність викладачів

   Науково-педагогічні працівники кафедри економічної кібернетики та маркетингу і викладачі освітніх компонентів освітньо-наукової програми 075 «Маркетинг» третього (освітньо-наукового) рівня  беруть активну участь у різних програмах обміну. 

   Так, д.е.н., проф. Коломицева О.В. з 2014 по 2016 рік  брала участь у  Міжнародному проекті «Нова модель третього циклу вищої інженерної освіти у відповідності до рекомендацій Болонського процесу у Білорусі, Росії, Україні» (543724-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-JPCR); 

з 2017 по 2019 рр. –  учасник освітнього проекту Європейського Союзу «Програма навчання, фінансування із фондів Європейського союзу» в університеті Humanitas, м.Сосновець (Польща), як запрошений професор;

в 2018-2019 н.р. – учасник Міжнародного проекту «Менеджмент. Спеціалізація: людські ресурси», (сертифікат) організованого університетом Humanitas, м.Сосновець (Польща), як запрошений професор, в рамках якого проводила лекційні та практичні заняття.

К.т.н., доцент Пальонна Т.А. в 2015 році пройшла курс «Досконалість академічного викладання – англійська як засіб навчання», (сертифікат) проведений Британською Радою в Україні в рамках проекту  «Англійська для університетів».

К.е.н. Боковня А.О.  та д.т.н. Данченко О.Б. в 2017 році пройшли стажування  в університеті Humanitas, м.Сосновець (Польща) за темою «Modern Teaching Methods in Humanities and Technical Sciences» (сертифікат Боковня А.О. та сертифікат Данченко О.Б.).

К.е.н., доцент Пепчук С.М. в 2016-2017 рр. пройшов стажування  в університеті Humanitas, м.Сосновець (Польща) за темою «Modern Methods  of Teaching in Management, Economy and  Humanistic sciences» (сертифікат)

Д.е.н., професор Коломицева О.В., д.е.н., доцент Васильченко Л.С., к.т.н., доцент Пальонна Т.А.,  ст.викладач Сергієнко О.А. в 2021 році пройшли стажування в Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg (Сертифікат Коломицевої О.В., сертифікат Васильченко Л.С., сертифікат Пальонної Т.А., сертифікат Сергієнка О.А.)